Privacyreglement

Dit privacyreglement heeft tot doel cliënten van Interapy Nederland B.V. te informeren over hoe door Interapy Nederland B.V. wordt omgegaan met het verwerken van persoonsgegevens die zij ten behoeve van, dan wel gedurende de behandeling verzamelt dan wel verkrijgt.

1. Inleiding

Interapy verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de diagnostiek en behandeling van cliënten; het verzamelt hiervoor niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Interapy waar-borgt de privacy van cliënten bij de opslag en het gebruik van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet inzake de Geneeskundige Behande-lingsovereenkomst (WGBO) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Voor behandeling bij Interapy is toestemming nodig van de cliënt. In geval van de behandeling van cliënten onder de 16 jaar is daarnaast toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd.

 2. Recht op informatie

Interapy heeft een informatieplicht; Interapy licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek en de (eventuele) voorgestelde behandeling en de daaruit voort-komende ontwikkelingen bij de cliënt. Bij cliënten onder de 16 jaar hebben ook de gezag-hebbende ouder(s) en/of de voogd recht op informatie.

3. Recht op inzage

Cliënten van Interapy hebben het recht op inzage van hun dossier. Bij cliënten onder de 16 jaar hebben ook de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd recht op inzage.

4. Recht op kopie

Cliënten van Interapy hebben het recht op kopie van hun dossier. Bij cliënten onder de 16 jaar hebben ook de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd recht op kopie.

5. Recht op verbetering of aanvulling

Een cliënt heeft correctierecht. Een cliënt kan verzoeken zijn eigen gegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door Interapy feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking of andere redenen.

6. Recht op vernietiging

Een cliënt heeft recht op vernietiging van zijn gegevens. Dit verzoek kan slechts worden geweigerd voor gegevens waarvan bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, of indien ter zake van die dienstverlening een geschil aan-hangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Dit geldt ook voor gegevens die Interapy jegens de financier van de verleende dienstverlening gehouden is te bewaren, zoals per-soonsgegevens t.b.v. de declaratie bij de zorgverzekeraar.

7. Verstrekken van informatie aan aanvrager van onderzoek

Tussen Interapy en de verwijzer (de arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor onderzoek heeft gedaan) mag op grond van het goed hulpverlenerschap vrij verkeer van relevante medische gegevens plaatsvinden over het onderzoek van de betref-fende cliënt, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt. In geval van een onderzoek ter beoordeling van de gezondheidstoestand of (medische) be-handeling, zoals de expertise en het neuropsychologisch onderzoek, op verzoek verricht van bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een verzekeringsarts ter uitvoering van een wettelijke rege-ling, kan de cliënt geen gebruik maken van het blokkeringsrecht. Dit betekent dat verzending van de rapportage waartoe opdracht is gegeven niet kan worden tegengehouden. De cliënt wordt wel van te voren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksver-slag. Eventuele bezwaren, aanvullingen of andere opmerkingen dient de cliënt in het tweede gesprek kenbaar te maken. De op- en/of aanmerkingen van de cliënt dienen vervolgens binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Interapy toe gestuurd te zijn. De brief met aanvullingen en/of opmerkingen van de cliënt zal dan samen met het onderzoeksverslag naar de opdrachtgever gezonden worden. Feitelijke onjuistheden kunnen ter plekke aangepast worden. In alle andere gevallen gaat Interapy er van uit dat de cliënt akkoord is met het onderzoeksverslag.

8. Verstrekken van informatie aan verwijzer voor behandeling

Tussen Interapy en de verwijzer (de arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan) mag op grond van het goed hulpverlenerschap vrij verkeer van relevante medische gegevens plaatsvinden van de betreffende cliënt over de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

9. Verstrekken van informatie aan anderen

Bij het verstrekken van gegevens aan anderen dan de aanvrager van onderzoek of de ver-wijzer voor behandeling, zal gelden dat de cliënt expliciet tekent voor verzending van de (medische) behandelinformatie. Algemene informatie over de voortgang van de behandeling wordt verzonden aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie ter verantwoording van de rekening die Interapy hen stuurt (procesinformatie). Bij cliënten onder de 16 dienen zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd als de cliënt toestemming te geven voor informatieverstrekking.

10. Overig

Interapy neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van vertrouwelijke cliëntgegevens. Artikel 10 WBP vereist dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Bij Interapy gaat het om dossiervorming in het kader van een ge-neeskundige behandelingsovereenkomst. In dat kader dient de hulpverlener, gedurende mi-nimaal 15 jaren, het dossier te bewaren. Na deze periode kan Interapy besluiten het dossier te vernietigen en te verwijderen uit het elektronische cliëntensysteem.
In het kader van verantwoording van kwaliteit van zorg, naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zullen cliëntgegevens geanonimiseerd uitgewisseld worden. In het kader van cliënttevreden-heidsonderzoeken worden NAW-gegevens gebruikt om cliënten te benaderen, waarna de resultaten anoniem verwerkt worden.